REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.PatiLati.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) Sklepu Internetowego www.PatiLati.pl („Sklep”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest PatiLati zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Uregulowania zawarte w Regulaminie mają zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych, w zakresie działalności Sklepu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
 • PatiLati: Michał Barełkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Seoadvance Michał Barełkowski, ul. Dobromiejska 21, 60-461 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 972-110-22-44, REGON: 301207580;
 • Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z PatiLati w zakresie działalności sklepu internetowego www.PatiLati.pl. Klient to także Klient – konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Klienta – konsumenta;
 • Klient – konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zakupu Towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towar lub Produkt – produkty sprzedawane w Sklepie, typu kostiumy, śpiochy, pajace dla dorosłych;
 • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Patilati na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 • Sklep lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep Internetowy, prowadzony przez PatiLati pod adresem internetowym www.PatiLati.pl w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym PatiLati, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu.

II. REJESTRACJA KONTA KLIENTA SKLEPU

 1. Każda osoba zainteresowana zakupem w Sklepie ma możliwość zarejestrowania konta użytkownika Sklepu (dalej określanego jako „Konto”).
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 3. Rejestracja Konta jest możliwa pod adresem: http://patilati.pl/logowanie?back=my-account
 4. W celu dokonania rejestracji Klient podaje w sposób dobrowolny dane osobowe niezbędne do realizacji umowy, w tym:
 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • adres wysyłki – jeśli jest on inny niż adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • nazwę firmy i NIP firmy – jeśli Klient – konsument chciałby otrzymać fakturę VAT na firmę.
 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient składa oświadczenia w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach w sprawach:
 • zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu;
 • zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sklep, a także w sposób dobrowolny podaje dane osobowe i dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep.
 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do PatiLati drogą elektroniczną na adres: kontakt@patilati.pl        

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wymienionych i opisanych na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 3. Celem sfinalizowania transakcji poprzez Sklep Klient jest obowiązany użyć przycisku o treści „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 4. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest data otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia następuje:

 • po zaksięgowaniu/wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy PatiLati;
 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 2. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, soboty, niedziele i święta nastąpi następnego dnia roboczego.

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany przez Klienta sposób dostawy. W przypadku, gdy podane dane nie będą kompletne Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. 
 4. [Klient – konsument] Przy sprzedaży na rzecz Klienta – konsumenta PatiLati informuje Klienta – konsumenta o:
 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) sprzedawcy (PatiLati) oraz dane dotyczące działalności gospodarczej;
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 • cenie i zasadach zapłaty ceny;
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 • prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ze wskazaniem wyjątków;
 • miejscu i sposobie składania reklamacji.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące zamówienia można wpisywać w pole "Uwagi, prośby, dodatkowe informacje dotyczące zamówienia".
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, bez wad i oryginalnie zapakowane.
 3. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT) podanymi w złotych polskich.
 4. Cena produktu ulega zmianie w zależności od wyboru dodatków jakie mają znajdować się na produkcie. Cena podana przy każdym Produkcie, po wyborze dodatków i w złożeniu przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

IV.  KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni. W przypadku ryzyka przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sklep zobowiązuje się natychmiast poinformować Klienta o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji zamówienia.

 2. Produkt wysyłany jest na adres wskazany w przy rejestracji konta i formularzu zamówienia, o ile strony nie ustalą inaczej.

 3. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej UPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do paczkomatów InPost według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od daty wysyłki, za pośrednictwem paczkomatów INPOST w ciągu 2-3 dni roboczych od daty wysyłki natomiast za pośrednictwem kuriera UPS w ciągu 1 dnia roboczego od daty wysyłki. 

 4. Koszty dostawy Towaru drogą pocztową, przesyłką do paczkomatów lub przesyłką kurierską ponosi Klient. Do kosztów wysyłki doliczana jest kwota pakowania (0,50zł brutto). Szczegółowy cennik dostaw znajduje się na stronie Sklepu w zakładce Wysyłka. Koszty dostawy Towaru podane w momencie podsumowania zamówienia są wiążące zarówno dla Klienta jak i Sklepu.

 5. Klient ma możliwość śledzenia stanu realizacji zamówienia po zalogowaniu się do utworzonego przez Klienta indywidualnego konta na stronie Sklepu.

 6. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta w spodziewanym terminie prosimy o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: kontakt@patilati.pl.

 7. Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

V.  PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany Produkt PatiLati wystawia dowód zakupu (fakturę VAT dla firm lub dowód sprzedaży) i doręcza go Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności (dotyczy dostawy na terytorium Polski):

 • przelew bankowy na rachunek bankowy PatiLati (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy PatiLati. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, który zostanie przesłany na adres e-mail Klienta, podany przy rejestracji bądź w formularzu zamówienia. Towar zostanie przekazany do realizacji po wpłynięciu przelewu Klienta na rachunek bankowy PatiLati. Towar zostanie wysłany po zakończeniu realizacji zamówienia;

VI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. PatiLati wskazuje, że:
 • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Klient w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić w obecności kuriera czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez PatiLati w firmie przewozowej. Przy sprzedaży na rzecz Klienta – konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta – konsumenta z chwilą wydania towaru Klientowi – konsumentowi;
 • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 1. [Klient – konsument] PatiLati odpowiada wobec Klienta - konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. PatiLati odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania.
 2. [Klient – konsument] W przypadku wskazanym w punkcie 2 powyżej Klient – konsument może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta - konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. [Klient – konsument] Jeżeli Klient – konsument z przyczyn określonych w punkcie 3 nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli PatiLati nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta - konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient – konsument od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 4. [Klient – konsument] W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w punkcie 3 i 4 powyżej Klient – konsument musi zawiadomić PatiLati w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wad Towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (reklamacji) przed jego upływem.
 5. [Klient – konsument] PatiLati nie odpowiada za wady Towaru, gdy Klient – konsument wadach wiedział.
 6. [Klient] Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktów jest wyłączona.
 7. Gwarancja na Produkty nie jest udzielana.
 8. Usługi posprzedażowe nie są świadczone.

VII.  REKLAMACJE

 1. [Klient – konsument] Zawiadomienia (reklamacje) dotyczące wad Towaru z umową należy kierować na adres PatiLati w formie pisemnej na adres: PatiLati Michał Barełkowski, ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@patilati.pl w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności w ciągu dwóch lat od dnia zakupu (wzór formularza reklamacyjnego).

 1. [Klient – konsument] Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis wad Towaru z umową i żądanie Klienta – konsumenta (według informacji zamieszczonych w punkcie VI. 3 i 4 Regulaminu), ewentualnie dokumentację fotograficzną.
 2. [Klient – konsument] PatiLati zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta – Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli PatiLati nie ustosunkuje się do zawiadomienia Klienta - konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. [Klient – konsument] Jeśli reklamacja zostanie uznana, PatiLati podejmie odpowiednie działania.

VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. [Klient] Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania umowy i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy - może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
 1. [Klient] Zwracany Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny (nienaruszone metki i wszywki), a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.
 2. [Klient - konsument] Klient - konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać je na adres: PatiLati Michał Barełkowski, ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@patilati.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór formularza odstąpienia od umowy).
 3. [Klient – konsument] W razie odstąpienia od umowy przez Klienta – konsumenta na zasadach wskazanych w punkcie 3 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient - konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. [Klient – konsument] Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta - konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (własny nadruk, własny napis, specjalnie wykonany produkt wg projektu klienta).
 1. [Klient – konsument] Klient - konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt na adres siedziby PatiLati (ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606).
 3. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać numer rachunku bankowego Klienta lub dane adresowe na jakie PatiLati ma dokonać zwrotu należności. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Jeżeli Klient - konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, PatiLati nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi - konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, a wyłącznie koszt najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep.

IX. DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTA - KONSUMENTA

 1. Umowa, w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta - konsumenta wynikających z umowy to czas realizacji umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta - konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 4. PatiLati nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

X. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe PatiLati przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • PatiLati dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • PatiLati stosuje środki dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z odpowiednich przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).
 2. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 3. PatiLati zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.
 1. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do PatiLati.

 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.PatiLati.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do PatiLati. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.PatiLati.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami i Klientami - konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.ze zm.).

 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między PatiLati i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby PatiLati. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między PatiLati i Klientem - konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Klienta - konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 3. PatiLati zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Przedmiotowe rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 9 stycznia 2016 r. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Data opublikowania regulaminu: 10.10.2019r.