REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.PatiLati.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin („Regulamin”) Sklepu Internetowego www.PatiLati.pl („Sklep”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
2.    Uregulowania zawarte w Regulaminie mają zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych, w zakresie działalności Sklepu.
3.    Podstawowe definicje:

 • PatiLati: Agnieszka Barełkowska, ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606 Poznań, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barełkowska Patilati, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 621-175-22-37, REGON: 301749601;
 • Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z PatiLati w zakresie działalności sklepu internetowego www.PatiLati.pl. Klient to także Klient – konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Klienta – konsumenta;
 • Klient – konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zakupu Towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towar lub Produkt – produkty sprzedawane w Sklepie, typu kostiumy, śpiochy, pajace, krótkie śpiochy, szlafmyce dla dorosłych;

 

II. REJESTRACJA KONTA KLIENTA SKLEPU

1.    Każda osoba zainteresowana zakupem w Sklepie  ma możliwość zarejestrowania konta użytkownika Sklepu (dalej określanego jako „Konto”).
2.    Rejestracja Konta jest bezpłatna.
3.    Rejestracja Konta jest możliwa pod adresem: http://patilati.pl/logowanie?back=my-account
4.    W celu dokonania rejestracji Klient podaje w sposób dobrowolny następujące dane osobowe:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • nazwę firmy i NIP firmy – jeśli Klient – konsument chciałby otrzymać fakturę bez VAT na firmę;

5.    W trakcie rejestracji w Sklepie Klient oświadcza w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach iż:

 • zapoznał się i akceptuje treść regulaminu Sklepu;
 • zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sklep określonych w polityce prywatności, w sposób dobrowolny podaje dane osobowe i dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wymienionych i opisanych na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.
2.    Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną Sklepu: kontakt@patilati.pl.
3.    Celem sfinalizowania transakcji poprzez Sklep Klient jest obowiązany użyć przycisku o treści „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.    Datą zawarcia umowy sprzedaży jest data otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia następuje:

 • przy wyborze płatności przelewem – po zaksięgowaniu/wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy PatiLati;
 • przy wyborze przesyłki za pobraniem – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia;

5.    Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
6.    Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, soboty, niedziele i święta nastąpi następnego dnia roboczego.
7.    Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany przez Klienta sposób płatności i dostawy. W przypadku, gdy podane dane nie będą kompletne Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.  
8.    [Klient – konsument] Przy sprzedaży na rzecz Klienta – konsumenta PatiLati informuje Klienta – konsumenta o:

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) sprzedawcy (PatiLati) oraz dane dotyczące działalności gospodarczej;
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 • cenie i zasadach zapłaty ceny;
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 • prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, ze wskazaniem wyjątków;
 • miejscu i sposobie składania reklamacji;

9.    Wszelkie uwagi dotyczące zamówienia można wpisywać w pole "Uwagi, prośby, dodatkowe informacje dotyczące zamówienia".
10.  Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.
11.  Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (bez podatku VAT. PatiLati nie jest płatnikiem podatku VAT).
12.  Cena podana przy każdym Produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla obu stron.


IV.  KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sklep zobowiązuje się natychmiast poinformować Klienta o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji zamówienia.
2.    Produkt wysyłany jest na adres wskazany w przy rejestracji konta i formularzu zamówienia, o ile strony nie ustalą inaczej.
3.   Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej UPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do paczkomatów INPOST według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od daty wysyłki, za pośrednictwem paczkomatów INPOST w ciągu 2-3 dni roboczych od daty wysyłki natomiast za pośrednictwem kuriera UPS w ciągu 1 dnia roboczego od daty wysyłki.  
4.    Koszty dostawy Towaru drogą pocztową, przesyłką do paczkomatów lub przesyłką kurierską ponosi Klient. Do kosztów wysyłki doliczana jest kwota pakowania (0,50zł). Szczegółowy cennik dostaw znajduje się na stronie Sklepu w zakładce Wysyłka. Koszty dostawy przedmiotu podaje w momencie podsumowania zamówienia są wiążące zarówno dla Klienta jak i Sklepu.
5.    Klient ma możliwość śledzenia stanu realizacji zamówienia po zalogowaniu się do utworzonego przez Klienta indywidualnego konta na stronie Sklepu.
6.    Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta w spodziewanym terminie prosimy o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: kontakt@patilati.pl.


V.  PŁATNOŚCI

1.    Na każdy sprzedany Produkt PatiLati wystawia dowód zakupu (fakturę bez VAT) i doręcza go Klientowi na podany przy rejestracji adres e-mail. Klient może po zalogowaniu się do utworzonego przez Klienta indywidualnego konta również pobrać fakturę bez VAT.
2.    Klient może wybrać następujące formy płatności (dotyczy dostawy na terytorium Polski):

 • przelew bankowy na rachunek bankowy PatiLati (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy PatiLati. W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia, który zostanie przesłany na adres e-mailowy Klienta, podany przy rejestracji bądź w formularzu zamówienia. Towar zostanie przekazany do realizacji po wpłynięciu przelewu Klienta na rachunek bankowy PatiLati. Towar zostanie wysłany po zakończeniu realizacji zamówienia;
 • przesyłka za pobraniem – Klient uiszcza należność kurierowi bezpośrednio przy odbiorze Towaru w formie gotówki, a następnie kwota ta zostaje przekazana PatiLati w formie przelewu. Towar zostaje przekazany do realizacji zamówienia od razu po złożeniu zamówienia i zostanie wysłany po zakończeniu realizacji.


VI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Z chwilą wydania Towaru na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
2.    Klient w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić w obecności kuriera czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez PatiLati w firmie przewozowej.
3.    [Klient – konsument] PatiLati odpowiada wobec Klienta - konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. PatiLati odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania.
4.   [Klient – konsument] W przypadku wskazanym w punkcie 3 powyżej Klient – konsument może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta - konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5.    [Klient – konsument] Jeżeli Klient – konsument z przyczyn określonych w punkcie 4 nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli PatiLati nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta - konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient – konsument od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
6.    [Klient – konsument] W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w punkcie 4 i 5 powyżej Klient – konsument musi zawiadomić PatiLati w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (reklamacji) przed jego upływem.
7.    [Klient – konsument] PatiLati nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Klient – konsument o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
8.    [Klient] Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktów jest wyłączona.
9.    Gwarancja na Produkty nie jest udzielana.


VII.  REKLAMACJE

1.    [Klient – konsument] Zawiadomienia (reklamacje) dotyczące niezgodności Towaru z umową należy kierować na adres PatiLati w formie pisemnej na adres: PatiLati Agnieszka Barełkowska, ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@patilati.pl w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności w ciągu dwóch lat od dnia zakupu.
2.    [Klient – konsument] Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis niezgodności Towaru z umową i żądanie Klienta – konsumenta (według informacji zamieszczonych w punkcie VI. 4 i 5 Regulaminu), ewentualnie dokumentację fotograficzną.
3.    [Klient – konsument] PatiLati zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli PatiLati nie ustosunkuje się do zawiadomienia Klienta - konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
4.    [Klient – konsument] Jeśli reklamacja zostanie uznana, PatiLati podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Klienta – konsumenta.


VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    [Klient] Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania umowy i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy - może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
2.    [Klient] Zwracany Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny (nienaruszone metki i wszywki), a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.
3.    [Klient - konsument] Klient - konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać je na adres: PatiLati Agnieszka Barełkowska, ul. Z. Szweykowskiego 2E/1, 61-606 Poznań lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@patilati.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór formularza odstąpienia od umowy).
4.    [Klient – konsument] W razie odstąpienia od umowy przez Klienta – konsumenta na zasadach wskazanych w punkcie 3 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient - konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5.    [Klient – konsument] Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta - konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (własny nadruk, własny napis, specjalnie wykonany produkt wg projektu klienta).

6.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt na adres siedziby PatiLati.
7.    W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać numer rachunku bankowego Klienta lub dane adresowe na jakie PatiLati ma dokonać zwrotu należności. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Jeżeli Klient - konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, PatiLati nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi - konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, a wyłącznie koszt najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Podane przez Klientów dane osobowe PatiLati zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002.101.926 ze zm.) – informacje te znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności.
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami i Klientami - konsumentami zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) lub ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 ze zm.), lub ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).
3.    PatiLati zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.    Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.    Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Przedmiotowe rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 9 stycznia 2016 r. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
6.    Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296 ze zm.).

Data opublikowania regulaminu: 20.11.2017r